Privacy Beleid Kinderopvang

Stichting Abbo Kindcentra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Stichting Abbo Kindcentra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Abbo Kindcentra zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Abbo Kindcentra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy instellingen

Als u deze website voor het eerst bezoekt zag u privacy instellingen waar uw toestemming werd gevraagd om cookies te plaatsen. U kan de instellingen hier inzien, wijzigen of helemaal intrekken:
– Wijzig uw privacy instellingen
– Privacy instellingen historie 
– Toestemmingen herroepen

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Kinderopvang 0-4 jaar, 2- 4 jaar en 4 – 12 jaar: t.b.v. plaatsing, opvang, facturatie en communicatie over de opvang met de ouder(s) administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opvang: Konnect;
 • Het uitvoering geven aan het VVE beleid van de gemeentes Bergen op Zoom en Steenbergen of het uitgeven van een verantwoording VVE.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het plaatsingsbewijs;
 • VVE beleid van de gemeentes Bergen op Zoom en Steenbergen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN nummer;
 • Bankgegevens
 • gegevens over gezondheid op: inentingsoverzicht, formulier medicijngebruik, intakeformulier, aanvullend plaatsingsbewijs (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Abbo Kindcentra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van een informatiefolder en/of gerichte contacten ten behoeve van een rondleiding op een van de locaties en de opvolging hiervan.
 • Samenwerking met de scholen van Stichting Abbo Kindcentra.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via contactformulier website;
 • Opdracht of contract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichtng Abbo Kindcentra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kinderopvang Mamaloe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID/Paspoort;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Diploma’s;
 • VOG;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Aanvullende ziektekostenverzekering
 • Vingerscan t.b.v. het verschaffen toegang tot werklocatie;
 • Gegevens over gezondheid, waaronder: ziektebeelden, zwangerschap, voedselallergie e.d.
 • Foto t.b.v. de website en Konnect

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De dienstverleningsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Abbo Kindcentra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorte datum;
 • Kopie ID/Paspoort;
 • Bankgegevens;
 • VOG;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een dienstverleningsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Stagiaires

Persoonsgegevens van stagiaires worden door Stichting Abbo Kindcentra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de POK (praktijkovereenkomst).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De POK.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Abbo Kindcentra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorte datum;
 • Kopie ID/Paspoort;
 • Bankgegevens;
 • VOG;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Abbo Kindcentra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een POK heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie:
 • KidsVision (planningsprogramma)
 • Konnect (ouderportaal en groepsportaal)
 • Looqin (kindvolgsysteem 0 – 12 jaar)
 • Cash (financiële administratie)
 • Securex (Salarisadministratie)
 • Arbo impact (Arbodienst)
 • De online werkomgeving (Microsoft: Office 365)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Abbo Kindcentra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Abbo Kindcentra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid (MFA) op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken gebruik van online programma’s, waardoor back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, gewaarborgd zijn;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Abbo Kindcentra Kinderopvang
Dorpsstraat 53
4661 HM  Halsteren
kinderopvang@abbokindcentra.nl